Polityka prywatności

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności służy wyjaśnieniu Tobie zasad, na podstawie których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uprawnień, jakie w  związku z tym Ci przysługują.
 2. Administratorem danych osobowych jest Mirosław Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EDUMATMA korepetycje Mirosław Witkowski z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ulicy Bitwy pod Monte Cassino 3/10, wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8732690238, REGON: 120222680, zwany dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe są nam przekazywane przez osobę, której te dane dotyczą, czyli bezpośrednio przez Ciebie.
 4. Pamiętaj, że przekazywanie nam Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne dla zawarcie umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty dla Ciebie sposób.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

§2
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji umów – do czasu wygaśnięcia umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających;
  2. w przypadku przetwarzania w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub w celach statystycznych – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu;
  3. w przypadku wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej, np. w celu marketingu –  do czasu cofnięcia zgody.

§3
SPOSÓB POZYSKIWANIA TWOICH DANYCH I ICH ZAKRES

 1. Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolne wprowadzenie ich w formularzach dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie Administratora;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez zawarcie umowy z Administratorem;
  4. poprzez inne formy kontaktu z Administratorem, np. za pomocą e-mail.
 2. Zakres pozyskiwanych danych osobowych w przypadku plików cookies dostępny jest w Polityce Plików Cookies. [link to polityki cookies]
 3. Zakres pozyskiwanych danych osobowych w pozostałych przypadkach zależy wyłącznie od tego, jakie dane nam dostarczysz. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne w celu realizacji usług, np. podanie Twoich danych w formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

§4
CEL I PODSTAWA POZYSKIWANIA TWOICH DANYCH

 1. Twoje dane pozyskiwane są:
  1. w celu realizacji warunków umowy, jaką zawierasz z  Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której jesteś stroną,
  2. w celach kontaktowych oraz prowadzenia statystyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora,
  3. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody.

§5
ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane będą ujawniane są:
 2. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej (np. Urząd Skarbowy, ZUS) lub prawem państwa członkowskiego;
 3. Partnerzy biznesowi Administratora, z którymi współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Tobą umowy;
 4. Operatorzy systemów informatycznych Administratora;
 5. Podmioty świadczące usługi finansowe.

 

§6
TWOJE UPRAWNIENIA

 1. Jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.
 2. Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
 3. Masz prawo do uzyskania od Administratora kopii Twoich danych osobowych.
 4. Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 5. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie.
 6. Masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 7. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu je dostarczyłeś.
 8. Wykonując prawo do przenoszenia danych osobowych masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu.
 • Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i  wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w  podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, z wyjątkiem sytuacji, jeżeli ta decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a Administratorem; jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
 1. Masz również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Możesz również realizować prawo dostępu do Twoich danych, sprostować je, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej, na adres: Mirosław Witkowski Tarnów (33-100) ulica Bitwy pod Monte Cassino 3/10;
  2. poczty elektronicznej, na adres e-mail: mirwitmat@gmail.com

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  Polityce prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 września 2018 roku.
 3. Treść niniejszej Polityki Prywatności może zostać przez Ciebie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej: edumatma.pl