Testy nieparametryczne dla dwóch grup zmiennych powiązanych

 

[…] Powyższy test Shapiro-Wilka (Wykres 1) rozstrzyga czy badana zmienna ma rozkład normalny (krzywa Gaussa), to znaczy czy badaną próbkę możemy uważać za wybraną losowo z populacji o rozkładzie normalnym. Wartości poziomu p = 0,0005 mówi nam, że efekt jest niezmiernie istotny. Na (1-0,0005)*100%=99,95% możemy być pewni podanej powyżej hipotezy alternatywnej, którą przyjmujemy. Takie rozstrzygnięcie nie daje nam możliwości posłużenia się testem parametrycznym, który wymaga założenia normalności rozkładu badanej grupy.

Niespełnienie powyższego założenia testu t-Studenta dla zmiennych powiązanych powoduje, że musimy skorzystać z nieparametrycznego odpowiednika tego testu jakim jest test Kolejności par Wilcoxona. Test ten przeznaczony jest do sprawdzenia istotności różnic między dwiema zależnymi próbkami. […]

 

 

To tylko wycinek – potrzebujesz więcej informacji na temat tego typu pracy skontaktuj się z nami!